شبکه اجتماعی دانشگاهی ایران

  • شبکه اجتماعی دانشگاهی ایران
  • شبکه اجتماعی دانشگاهی ایران
  • شبکه اجتماعی دانشگاهی ایران

نام وب‌سایت:
 
وبسایت شبکه اجتماعی دانشگاهی ایران
 
مشخصات فنی:

گرافیک جذاب این وب سایت و طراحی لوگو آن بر عهده تیم متخصص طراحی گرافیک Datasky بوده است.